Verkennend onderzoek

Bij onduidelijke, tegenstrijdige of vaak terugkerende signalen over bijvoorbeeld onveiligheid, conflicten, werkdruk of verzuim is een verkennend onderzoek passend. Met dit type onderzoek krijgt u inzicht in wat er speelt op de werkvloer, krijgt u grip op de zaak en kunt u verder handelen.

Een verkennend onderzoek richt zich op het goed in beeld krijgen van de situatie in een team, afdeling of een hele organisatie. Een dergelijk onderzoek kent meestal twee of drie algemene onderzoeksdoelstellingen, die erop gericht zijn om zicht te krijgen op bijvoorbeeld sociale onveiligheid of conflicten in een team. Bij vrijwel alle verkennende onderzoeken worden wij tevens gevraagd om aanbevelingen te geven in de aanpak van problematiek, mits we die aantreffen.

Voorbeeldsituaties

Er zijn uiteenlopende redenen en oorzaken waarom organisaties kiezen voor een verkennend onderzoek. Hieronder geven we enkele voorbeeldsituaties, die aanleiding zijn voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek.

→ Bij vertrouwenspersonen komen structureel signalen binnen over sociale onveiligheid op de werkvloer, maar desgevraagd geeft de leidinggevende aan dat er niets bijzonders speelt. U wilt de signalen serieus nemen, maar u hebt te weinig aanknopingspunten.

→ Een zelfsturend team wordt bij voortduring geteisterd door een slechte werksfeer, met kostbaar verzuim als gevolg. Training en coaching helpen onvoldoende. U wilt het team verder helpen, maar er is al zo veel geprobeerd.

→ Een groep medewerkers legt een klacht over de werkomstandigheden neer bij de directie. Een andere groep van de zelfde afdeling geeft collectief een heel ander signaal: er is weinig tot niets aan de hand. Het is voor u onduidelijk wie gelijk heeft, en zonder aanvullend inzicht kan de situatie niet worden opgelost.

→ Op een afdeling is er al langere tijd sprake van spanningen en verzuim. Iedereen heeft een andere uitleg: de ene persoon wijt het aan de leidinggevenden, de andere aan de manier van bedrijfsvoering, een derde noemt sociale onveiligheid als oorzaak. U wilt de situatie aanpakken, maar wil eerst weten waar het probleem nu precies zit.

Aanpak verkennend onderzoek

Een zo volledig mogelijk beeld van de situatie geven, met duiding en advies. Dat is het doel en het kenmerk van een verkennend onderzoek. Daar past een aanpak bij waarbij de drempel voor deelnemen aan het onderzoek zo laag mogelijk is. Dit doen wij door vertrouwelijke en niet-herleidbare gesprekken te voeren met een groot, representatief deel van het organisatieonderdeel in kwestie. Bij kleinere afdelingen en/of teams spreken wij bij voorkeur alle medewerkers. Door deze aanpak krijgen wij een eerlijk, helder en divers beeld. In veel gevallen maken we ook gebruik van een vastgestelde vragenlijst en rapporteren wij u de bevindingen daarvan.

Inhoud rapportage

Een verkennend onderzoek heeft meestal meerdere onderzoeksvragen, die bijvoorbeeldpassen de verschillende (tegenstrijdige) signalen die u hebt gekregen. In het onderzoeksrapport lopen we deze onderzoeksvragen puntsgewijs langs, en geven wij een heldere samenvatting van de inhoud van de interviews. Daarnaast geven wij vanuit onze expertise duiding en advies. Na het lezen van het onderzoeksrapport hebt u nieuwe informatie, antwoorden en aanknopingspunten om verder op te handelen en de situatie op te lossen.

Niet passend als:

Een verkennend onderzoek is niet passend wanneer er sprake is van een duidelijk omschreven situatie of heldere klachten/signalen die één of enkele personen betreffen. In die gevallen is een feitenonderzoek of een diagnostisch onderzoek of een passender. Twijfelt u over de beste onderzoeksvorm voor uw onderzoeksvraag? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden.