Feitenonderzoek

Bent u op zoek naar herleidbare feiten betreffende een beschuldiging, melding of klacht? Een feitenonderzoek is passend als er sprake is van een specifieke gedraging, klacht of misstand; gericht op een of meer individuen; wij rapporteren de feiten achter het vermoeden.

Bij een feitenonderzoek is er altijd sprake van een specifieke gedraging en een persoon (of groep) die dit gedrag heeft vertoond. Bijvoorbeeld bij een aantijging van (sekusueel) grensoverschrijdend gedrag. Wij onderzoeken dan de feitelijke gronden achter een klacht, aantijging of vermoeden.

Voorbeeldsituaties

Er zijn uiteenlopende redenen en oorzaken waarom organisaties kiezen voor een feitenonderzoek. Hieronder geven we enkele voorbeeldsituaties, die aanleiding zijn voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek.

→ Via een interne functionaris (vertrouwenspersoon, ombudsman) komt een melding binnen over pestgedrag op de werkvloer. U wilt inzicht in de feiten achter de melding, om hier uw vervolgstap op te baseren.

→ Er ontstaat media-aandacht omdat medewerkers onthullingen hebben gedaan over misstanden in uw organisatie. U herkent de signalen niet, maar wil ze direct laten onderzoeken op feitelijkheid, om juist te kunnen handelen.

→ Collega’s geven u inzage in de handel en wandel van een manager, door e-mails met belastende inhoud met u te delen. U wilt zorgvuldig handelen door eerst feitenonderzoek te laten doen, voordat u maatregelen neemt.

→ Een medewerker blijft zich beklagen over een situatie die wat u betreft al is afgerond. Deze persoon schuwt het niet om stevige bewoordingen te gebruiken. Om zeker te weten wat er speelt, en te checken of u juist hebt gehandeld laat u feitenonderzoek verrichten naar de klacht van de medewerker.

→ In uw organisatie gaat een gerucht over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een medewerker tegenover een collega. De beschuldigde ontkent en er ontstaat een patstelling. U wilt inzicht in de feiten, om een basis te hebben voor verder handelen.

Aanpak feitenonderzoek

Bij een feitenonderzoek staat het vinden van en rapporteren van feitelijke informatie centraal. Meestal is dit een combinatie van documentatie-onderzoek en hoorgesprekken met betrokkenen. Afhankelijk van de onderzoeksdoelstelling kunnen er aanvullend ook andere onderzoeksmethoden worden ingezet. Omdat feitenonderzoek soms zeer ingrijpend kan zijn voor zowel klagers als beklaagden, hanteren wij strenge richtlijnen met betrekking tot proportionaliteit en subsidiariteit van het onderzoek.

Inhoud rapportage

Het rapport van een feitenonderzoek is een gestructureerde terugkoppeling van de aangetroffen feiten, aangevuld met de getuigenissen van de betrokkenen. U ontvangt een uitgebreid dossier waarin alles terug te vinden is en u volledige inzage geeft in de aangetroffen feiten. In het rapport doen wij geen uitspraken over of een klacht gegrond of ongegrond is. Wij koppelen hoogstens terug of wij voor de klacht feitelijke gronden hebben aangetroffen, en verwijzen door naar de documentatie waaruit dit blijkt. Wanneer er bij een opdracht nog een aanvullende onderzoeksdoelstelling is opgenomen geven wij hierover ook een terugkoppeling.

Niet passend als

Een feitenonderzoek is niet passend als de klacht (te) onduidelijk is, of wanneer er sprake is van een breed aantal verschillende signalen die verschillende personen en/of terreinen betreffen. In die gevallen is een diagnostisch- of een verkennend onderzoek passender. Dit type onderzoek is ook niet passend als u zoekt naar een onafhankelijke partij die een (eind)oordeel velt over de aangetroffen feiten.